Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Servire Vervoer

(versie 20180114)

1.        De verhouding tussen Contractant (waarmee wordt bedoeld hetzij de Afnemer hetzij de Leverancier van Servire Vervoer) en Servire Vervoer wordt beheerst door het Nederlandse recht.

2.       Bij de uitvoering van een opdracht mag Servire Vervoer mede een of meer personen en/of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan Servire Vervoer zijn verbonden.

3.       Alle aansprakelijkheid voor schade, direct en indirect, hoe dan ook genaamd, die onze Contractant onverhoopt mocht lijden, is – tenzij die schade is teweeggebracht met opzet of door grove schuld van één van onze bestuurders of één van onze leidinggevenden – beperkt tot het bedrag dat voor de levering en/of dienst is verschuldigd. In ieder geval strekt de aansprakelijkheid van Servire Vervoer zich nimmer verder uit dan tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Servire Vervoer in het voorkomende geval zal uitkeren.

4.       Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

5.       Indien de overeenkomst met de Contractant ziet op het tot stand komen brengen van een werk dan dient de Contractant daarvoor een verzekering af te sluiten waarbij de belangen van Servire Vervoer  zijn meeverzekerd.

6.       Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van met Servire Vervoer afgesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij volgens de regelen der absolute competentie de kantonrechter van het geschil kennis dient te nemen.

7.       De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.

8.       In  geval Servire Vervoer optreedt als tussenpersoon voor taxiritten, en in die gevallen waarin dan de eigen Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn mede de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van het KNV Taxi van de leverancier van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Zij kunnen tevens worden gedownloaded.

                             Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van het KNV Taxi

tijdelijk_logo_servire_bv